Hot News
最新消息

/ 本會資訊

【因疫情延期辦理】本會開辦國際移工越南、印尼、菲律賓三國【中文進階語言班】

本會開辦國際移工職場適應及語文能力提昇進階專班,調適移工身心平衡,同時期許提高移工語言能力,另聘請老師指導CPR基本救命術及各種醫護常識,讓每一位移工能藉由「做、中、學、寫」的流程,提升國際移工之華語能力,職場溝通技巧,工作與在台生活文化融合,俾利勞、資溝通順暢無礙,並精進工作技巧,提高國際移工工作品質,創造勞、資雙贏局面。

 

目前開辦越南、印尼、菲律賓三國中文進階語言班,並鼓勵更多移工參與學習。

印尼班 - 上課時間:110年06月06日(日)至110年08月15日(日)
               上午12:00 ~ 下午17:00,共計50小時
               June 6th ~ August 15th, 2021 (every Sunday) 12:00 ~ 17:00 pm, a total of 50 hours
               ASEAN SQUARE (No.272 Lantai 3)-
               Pusat Layanan Perawatan Kehidupan Pekerja Migran Internasional  

越南班 - 上課時間:110年06月05日(六)~110年08月14日 (六)
               上午12:00 ~ 下午17:00,共計50小時

               Từ ngày 5 tháng 6 năm 2021(110) đến ngày14 tháng 8 năm 2021(110) (Mỗi thứ bảy)

               Thời gian từ 12:00 đến 17:00,tổng cộng 50 tiếng

               Địa điểm lớp học: quảng trường Đông Hiệp 
               (Tầng 12, Số 135, Phố Tây Xanh Xuyên, Quận Trung ,
Thành phố Đài Trung)

越南班 - 上課時間:110年06月06日(日)至110年08月15日(日)
               上午12:00 ~ 下午17:00,共計50小時

              Từ ngày 6 tháng 6 năm 2021(110) đến ngày 15 tháng 8 năm 2021(110)
              (Mỗi ngày chủ nhật)

              Thời gian từ 12:00 đến 17:00,tổng cộng 50 tiếng
              Địa điểm lớp học: quảng trường Đông Hiệp 
              (Tầng 12, Số 135, Phố Tây Xanh Xuyên, Quận Trung ,Thành phố Đài Trung)

       

菲律賓班上課時間:110年06月06日(日)至110年08月15日(日)
                 上午12:00 ~ 下午17:00,共計50小時

                  June 6th ~ August 15th, 2021 (every Sunday) 12:00 ~ 17:00 pm, a total of 50 hours

                上課地點:臺中市政府勞工局-精密園區勞工聯合服務中心 
                (臺中市南屯區精科路26號)

                 Taichung City Government Labor Bureau-Precision Industrial Park Labor Union-
                 Service Center

                  (No. 26, Jingke Road, Nantun District, Taichung City)

移工語文,進階,越南,印尼,菲律賓
附件圖檔