Hot News
最新消息

/ 本會資訊

臺中市政府勞工局函覆:有關本會辦理-印尼籍、越南籍及菲律賓籍【語言課程暫緩開辦】訊息

主旨:有關貴會函報「110年度國際移工生活照顧服務中心計畫」印尼籍、越南籍及菲律賓籍語言課程一案,詳如說明,請查照。

說明:有關旨揭課程,本局前於110年4月30日中市勞外字第1100018891號函復備查在案,考量疫情升溫,
           為降低群聚風險,臺中市政府勞工局來函表示,請暫緩開辦紙揭課程。


Chủ đề:  Về trường hợp " Kế hoạch Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Đời sống Người lao động Di cư Quốc tế năm 2021 Đối với các khóa học tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Philippines, vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết như được giải thích. 

 

Giải thích: liên quan đến khóa học , trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 cục đã kiểm tra lại Thư số 1100018891 , Xem xét dịch bệnh đang gia tăng, Để giảm nguy cơ tụ tập Cục Lao động của chính quyền thành phố Đài Trung đã viết trong thư nói rằng việc khai giảng khóa học theo văn bản trên tạm thời được hoãn lại.
Subject: Regarding the case of "2021 International Migrant Workers and Life Care Service Center Plan" from your association, the Indonesian, Vietnamese and Filipino language courses. Please check the case for details.

 

Explanation: Related declarative courses, This Office has previously filed the case for review in the letter No. 1100018891 dated April 30, 2021, Consider the rising epidemic, To reduce the risk of clustering, The Taichung City Government Labor Bureau wrote in a letter stating that the opening of the paper revealing course should be postponed.


Perihal: Mengenai kasus "Rencana 2021 Pusat Layanan Pekerja Migran Internasional dan Perawatan Jiwa" dari asosiasi Anda, khusus  bahasa Indonesia, Vietnam dan Filipina. Silakan lihat kasus untuk detailnya.

Penjelasan: Mengenai kursus deklaratif, Biro sebelumnya mengeluarkan Surat Zhongshi Laowaizi No. 1100018891 pada tanggal 30 April 2021 untuk ditinjau. Mempertimbangkan situasi epidemi yang meningkat, untuk mengurangi risiko pengelompokan, Biro Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taichung menulis untuk mengindikasikan bahwa pembukaan harus ditunda.


附件圖檔